22.11.2019

Nikšić: Strateški i koherentan pristup za ostvarivanje prava mladih

Autor: Redakcija portala

Centralna javna rasprava povodom Nacrta lokalnog akcionog plana za mlade za 2020 -2021. godinu, održana je danas, sa početkom u 13 časova u Sali 1, Opštine Nikšić.

Raspravi je prisustvovao veliki broj predstavnika nevladinih organizacija, volonterskih klubova, mladih ljudi, koji su željeli da njihovi predlozi, komentari, sugestije, uđu u izvještaj i tako doprinesu kvalitetu i mehanizmima implementacije aktivnosti predviđenih Nacrtom.

Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, Milan Korać istakao je da je lokalni akcioni plan za mlade za naredne dvije godine u potpunosti usklađen sa novim Zakonom o mladima i Nacionalnom Strategijom za mlade.

"Ministarstvo sporta i mladih, dalo je pozitivno mišljenje na ovaj dokument, uz konstataciju da se radi o izuzetno kvalitetnom Nacrtu plana, urađenom od Radne grupe koju su činili 9 predstavnika organizacija i institucija , koje kontaktiraju sa mladima, imaju iskustva u radu sa mladima i razumiju njihove potrebe", naglašava Korać.

"Takođe, tokom izrade Plana sproveden je konsultativni proces sa mladima, sa njih 140 kao najbližim saradnicima, starosti od 15 -30 godina kroz 14 fokus grupa. Naime, ovaj dokument jasno pozicionira mlade kao pitanje od posebnog značaja za lokalnu zajednicu i holističkim pristupom predviđa međusektorsku i multiresornu saradnju aktera omladinske politike. Njime se definišu osnovni problemi mladih u opštini Nikšić, ali i konrketne mjere i aktivnosti za njihovo prevazilaženje, u cilju stvaranja preduslova za unapređenje kvaliteta života mladih. Trudili smo se da ovaj dokument bude osnova za razumjevanje i rješavanje potreba mladih na jedan nov, moderan i sveobuhvatniji način. On nije cilj sam za sebe, već instrument za ostvarivanje prava mladih i poboljšanje njihovog položaja u lokalnoj zajednici, kazao je Korać.

Vizija

Maja Radojičić, ispred Kancelarije za mlade, govorila je o metodološkom pristupu na osnovu kojeg je urađen Nacrt plana, oslanjajući se na pet oblasti: zapošljavanje i preduzetništvo mladih, obrazovanje, infromisanost i participacija, zdravlje, bezbjednost i socijalna politika, kultura, institucionalni i normativni okvir omladinske politike.

"Vizija na kojoj počiva Lokalni akcioni plan za mlade jeste opština Nikšić u kojoj su mladi ljudi samostalni, aktivni u svim oblastima društvenog života, uključeni u sprovođenje javnih politika i imaju mogućnosti za rad i finansijsku nezavisnost. Nikšić je grad u kom su mladi potencijal", navela je Radojičić.

Nakon uvodnih izlaganja, u fokusu je bila javna rasprava, konstruktivnog karaktera, gdje su predstavnici civilnog sektora, srednjoškolci, volonterski klubovi dali svoj utisak o Nacrtu, apstrahujući vrijedne sugestije, najviše po pitanju koncepta volonterizma, isticanja mladih, talentovanih ljudi, da bi se spriječio odliv mozgova.

Riječi više bilo je o funkcionisanju budućeg omladinskog kluba ili centra, servisa omladinske politike, koji će u skladu sa Nacrtom i narednim aktivnostima, "svjetlost dana" ugledati već do kraja kalendarske godine.

Javna rasprava počela je 12. novembra i trajaće do 26. ovog mjeseca, do kada u pisanoj ili elektronskoj formi možete dostaviti komentare, sugestije, mišljenja na tekst Nacrta, Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, neposredno preko Građanskog biroa ili preko mail adrese: kulsmsnk@gmail.com