13.03.2023

I MI SE PITAMO! - Mladi kao donosioci odluka

Autor: Nađa Perović

Često se u krugu mladih mogu čuti duge priče i razgovori o problemima koji ih pogađaju i njihovim potrebama koje nijesu zadovoljene. Oni se najčešće završe širokim opisom problema ali bez konkretnog rješenja. 

Omladina u Crnoj Gori nije dovoljno informisana o načinima na koje može ostvariti svoja prava i stupiti u kontakt sa onima koji im u tome mogu pomoći. U našoj zemlji postoji Zakon o mladima koji im omogućava da se zalažu za svoje potrebe i interesovanja, ali ih niko na taj zakon nije uputio. Prema njemu, mladima je omogućeno da učestvuju u procesu kreiranja i sprovođenja omladinske politike. 

Pojedinci mogu učestvovati u donošenju odluka kroz društveni aktivizam koji predstavlja djelovanje ljudi okupljenih oko zajedničke ideje koja za cilj ima da unaprijedi kvalitet života mladih, kako na lokalnom tako i na državnom nivou. Omladinski aktivizam vrši se kroz djelovanje formalnih grupa, poput učeničkih i studentskih parlamenata, kao i nevladinih organizacija, koje se bave pitanjima mladih realizujući različite projekte i aktivnosti, ali i kao pojedinci. Neke od tih aktivnosti su volontiranje, protesti, inicijative, zagovaranja, javne rasprave...

Učenički/studentski parlament čine predstavnici učenika/studenata koji nastoje da učestvuju u donošenju odluka koje se tiču njih samih. Nevladine organizacije su legitimni predstavnici građana i igraju značajnu ulogu u donošenju omladinskih politika. Volontiranje predstavlja dobrovoljni, neplaćeni doprinos zajednici kroz niz različitih aktivnosti. Protesti su oblik građanske pobune i iskazivanja nezadovoljstva, jedan od najčešćih oblika aktivizma. Inicijativa je pravni akt kojim se pokreće rješavanje nekog pitanja, a može je podnijeti pojedinac kao i grupa. Zagovaranje ili lobiranje podrazumijeva pokušaj grupe ili pojedinca da promoviše ideju i utiče na odluke vlade. Još jedan od načina na koji se mladi mogu zalagati za svoje interese jesu javne rasprave koje se organizuju radi dobijanja informacija od strane zainteresovanih strana.

Postoji mnogo načina na koje je moguće da sebi sami obezbijedimo svijetliju budućnost. Potrebno je informisati se i naučiti kako da to uradimo i pronaći motivaciju za poduzimanje inicijative.

Izvor naslovne fotografije: Pixabay