19.01.2023

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore dodjeljuje 6.000 eura za stipendije „Studentska solidarnost”

Autor: Makanje

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore dodjeljuje 6.000 eura za stipendije „Studentska solidarnost”

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore po treći put dodjeljuje stipendije „Studentske solidarnosti” za 15 studenata Univerziteta Crne Gore. Ove godine je fond za stipendije 6.000 €. Sam projekat pod nazivom „Studentska solidarnost” realizuje se sa osnovnim ciljem i željom da pomogne studentima koji se nalaze u nepovoljnom socijalnom položaju, a koji su tokom studija postigli zavidne rezultate i koji ujedno iskazuju veliki stepen i učešće u studentskom, humanitarnom, građanskom, sportskom aktivizmu. Praksa koja je uvedena opravdala je da projekat „Studentska solidarnost“ postaje tradicionalna aktivnost, kroz koju solidarnost, podrška i kolektivna odgovornost treba da budu od ključnog značaja kada je u pitanju studentska populacija. Projekat koji  podrazumijeva dodjelu 15 stipendija studentske solidarnosti, nastavljen je i u ovoj godini. Dosadašnji iznos od 300 eura koji se dodjeljivao studentu dobitniku stipendije, uvećan je na 400 eura shodno odluci Skupštine Studentskog parlamenta UCG, što je adekvatan odgovor povećanju troškova života i svih obaveza koje imaju studenti tokom studiranja. Studentski parlament Univerziteta Crne Gore je u prethodnoj godini organizovao i sproveo niz sličnih aktivnosti, a u 2023 godini kao jedan od značajnijih ciljeva je pokazivanje solidarnosti, humanosti i zajedništva kroz različite projekte i aktivnosti.


U nastavku je tekst konkursa u cjelosti:

 

Pravo prijave na Konkurs za dodjelu stipendije ima student Univerziteta Crne Gore koji  ispunjava sljedeće uslove:

 

 • da je student Univerziteta Crne Gore
 • da on i/ili član njegove porodice ostvaruje/u pravo na socijalno

primanje kod Centra za socijalni rad

 • da doprinosi studentskom/građanskom aktivizmu, sportu ili kulturi

kroz rad u studentskim organizacijama, nevladinom sektoru ili učešćem u takmičenjima i manifestacijama iz oblasti kulture i sporta.

 

Uz prijavu za dodjelu stipendije, kandidati obavezno dostavljaju:

 

 • potvrdu o studiranju
 • potvrdu Centra za socijalni rad iz opštine prebivališta
 • potvrdu o doprinosu studentskom/građanskom aktivizmu (od studentske

organizacije ili NVO sektora)

 • dokaz o rezultatu ostvarenom na sportskom takmičenju.

Po ovom konkursu se dodjeljuje 15 stipendija, i to:

 

 • 6 stipendija za studente sa organizacionih jedinica iz oblasti

društvenih nauka

 • 6 stipendija za studente sa organizacionih jedinica iz prirodnih

nauka

 • 3 stipendije za studente sa organizacionih jedinica iz oblasti

umjetnosti(Fakultet dramskih umjetnosti, Muzička akademija i Fakultet likovnih umjetnosti).

 

Stipendija iznosi 400,00 EUR i isplaćuje se u dvije rate po 200.00 EUR po semestru,  prenosom sredstava na žiro račun dobitnika stipendije.

 

Dodijeljena sredstva iz stava 1 ovog člana su bespovratna.

 

Uslovi, kriterijumi i postupak za dodjelu stipendije su propisani Pravilnikom o kriterijumima, načinu, uslovima i visini stipendija studentima Univerziteta Crne Gore u okviru projekta „Studentska solidarnost“, br. 251 od 17.11.2020. godine (uz izmjene izvršene Odlukom Skupštine Studentskog parlamenta UCG br. 01 – 708/1 od 16.01.2023. godine).

 

Prijave na Konkurs se podnose radnim danima u periodu od 10 do 13 časova,  zaključno sa 02. februarom 2023. godine u 13 časova.

 

Prijave se predaju neposredno kancelariji SPUCG u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, poštom ili mailom skeniranu (pdf format) dokumentaciju na adresu: spucg@ucg.ac.me.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prečišćeni tekst Pravilnika:

 

Podgorica, 16.01.2023. godine 

Broj: 01- 708/1

 

Na osnovu čl. 2, 15 i 18 Statuta Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, a u realizaciji projekta ,,Studentska solidarnost', Skupština Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore usvojila je sljedeći

 

Pravilnik

o kriterijumima, načinu, uslovima i visini stipendija studentima Univerziteta        Crne Gore u okviru projekta ,,Studentska solidarnost'

 

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se kriterijumi, način bodovanja, uslovi, visina i broj stipendija koje Studentski parlament Univerziteta Crne Gore dodjeljuje studentima Univerziteta Crne Gore u okviru projekta ,,Studentska solidarnost'.

 

Član 2

Uslovi koje kandidat za dodjelu stipendije mora da ispunjava su:

 • da je student Univerziteta Crne Gore
 • da je on i/ili član njegove porodice ostvaruje/u pravo na socijalno primanje kod Centra za socijalni rad
 • da doprinosi studentskom/građanskom aktivizmu, sportu ili kulturi kroz rad u studentskim organizacijama, nevladinom sektoru ili učešćem u takmičenjima i manifestacijama iz oblasti kulture i sporta.

 

Član 3

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši selekcija kandidata se izražavaju kroz sljedeću bodovnu listu:

 • Prosječna ocjena tokom studija – do 10 bodova
 • Učešće u raznim oblicima studentskog/građanskog aktivizma – do 10 bodova
 • Učešće u humanitarnim akcijama i akcijama zaštite životne sredine – do 8 bodova (u zavisnosti od broja akcija)
 • Učešće u sportskim takmičenjima i manifestacijama i to na sljedeći način:

 

 1. Osvojeno prvo mjesto na sportskim takmičenjima – 6 bodova
 2. Osvojeno drugo mjesto na sportskim takmičenjima – 4 boda
 3. Osvojeno treće mjesto na sportskim takmičenjima – 2 boda

 

 • Doprinos kulturnom i umjetničkom životu mladih u Crnoj Gori – do 4 boda

 

                                                                     Član 4 

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore dodjeljuje 15, i to:

 

 • 6 stipendija za studente sa organizacionih jedinica iz oblasti društvenih nauka
 • 6 stipendija za studente sa organizacionih jedinica iz studentskih organizacija
 • 3 stipendije za studente sa organizacionih jedinica iz oblasti umjetnosti (Fakultet dramskih umjetnosti, Muzička akademija i Fakultet likovnih umjetnosti)

 

Član 5

Stipendija iznosi 400,00 EUR i isplaćuje se u dvije rate po 200,00 EUR po semestru, prenosom sredstava na žiro račun dobitnika stipendije.

Dodijeljena sredstva iz stava 1 ovog člana su bespovratna.

 

Član 6

Uz prijavu za  dodijeljene stipendije, kandidati obavezno dostavljaju:

 

 • Potvrdu o studiranju
 • Potvrda Centra za socijalni rad iz opštine prebivališta
 • Potvrda o doprinosu studentskom/građanskom aktivizmu (od studentske organizacije ili NVO sektora)
 • Dokaz o rezultatu ostvarenom na sportskom takmičenju.

 

Član 7

Listu kandidata koji ispunjavaju uslove i kriterijume propisane ovim pravilnikom, na osnovu priložene dokumentacije i bodovne liste iz člana 3 ovog pravilnika, utvrđuje komisija koja se formira posebnom odlukom Skupštine Studentskog parlamenta.

Komisija donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Rezultati konkursa iz stava 1 ovog člana se objavljuju u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, na sajtu SPUCG.

Kandidati imaju pravo na prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste kandidata sa bodovnim stanjem.

Konačnu listu kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju i pojedinačne odluke o dodjeli stipendije, donosi Komisija u roku od 8 dana od isteka roka za izjavljivanje prigovora.

 

Član 8

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Član 9

Dobitnici stipendija potpisuju ugovor sa predsjednikom SPUCG kojim se regulišu međusobna prava i obaveze iz ovog osnova.

 

Član 10

Konkurs za dodjelu stipendija u skladu s ovim pravilnikom se objavljuje na sajtu SPUCG.

 

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen na sajtu Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore.

 

Predsjednik Studentskog parlamenta UCG

Andrej Vukčević